Плодовитостта – ключ към печелившото стадо

Плодовитостта – ключ към печелившото стадо
   Статистиката показва, че средно на всеки 100 осеменени юници се раждат само 88 броя телета. Това е икономическа загуба, която се дължи на: 
 
  • Ембрионална смъртност
  • Реабсорбация на ембриона
  • Аборт
  • Мъртвородени 

   Но преди всичко:
 
  • Късно заплождане и нисък процент на заплодяемост

   Фактически за да е рентабилна кравата тя трябва да се отелва всяка година в един и същи ден през целия си период на плодовитост. 

   Например:

  Ако на 100 осеменени крави се постигне 60% заплодяемост, то по време на периода на заплождането нещата ще изглеждат така:

Седмица 3 – 60 бременни крави
Седмица 6 – 84 бременни крави
Седмица 9 -  93 бременни крави
Седмица 12 – 97 бременни крави

   Така 60% заплодяемост дават загуба на ембриона само при три на сто крави. По-ниски стойности на този показател водят до далеч повече загуби.

Оптимизиране на плодовитостта. Фактори от които зависи тя:
 
  • Внимателното управление на телесното състояние и кондицията на кравите през цялата година
  • Доброто хранене намалява затрудненията през калвинг периода и срока между отелването и зачеването. 
  • Оптимално съотношение между качеството и цената на фуража.
  Ограничаването на храненето в последния месец от бременността, за да се постигне по-лесно отелване може да се окаже пагубно. Това сериозно може да повлияе върху плодовитостта на кравата.
  Доброто управление на телесното състояние и кондицията през цялата година са от първостепенно значение за здраво, ефективно и продуктивно стадо.
 
Източник: http://beefandlamb.ahdb.org.uk/